top of page
PAPERs

MAKALELER / PAPERS

[33] Moralı, H. S., Uğurel, I. & Koçyiğit, Ş. (2022). Matematik Öğretmen Adaylarının Matematik ve Onun Doğasına İlişkin Metaforik Algıları ve Zihinsel İmgeler. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, Sayı 13(1), 27-51.

      (Title: Metaphorical perceptions and mental images of mathematics teacher candidates about mathematics and its nature.) 

[32] Şadan, U., Uğurel, I. & Güney-Şeker, S. (2019). Türkiye’de ulusal düzeyde yayınlanan gazetelerdeki matematikle ilgili haberler üzerine bir içerik analizi. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 47, 96-115.

      (Title: A content analysis on news related to mathematics in newspapers at national level in Turkey.)   

[31] İnam, B., Uğurel, I. & Boz-Yaman, B. (2018). High school students’ performances on proof comprehension tests. International Journal of Assessment Tools in Education (IJATE), 5(2), 339-369.

[30] Yiğit-Koyunkaya, M., Uğurel, I. & Tataroğlu-Taşdan, B. (2018). Öğretmen adaylarının matematiği günlük yaşam ile ilişkilendirme hakkındaki düşüncelerinin geliştirdikleri öğrenme etkinliklerine yansıması. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(1), 177-2016.

      (Title: Reflection of preservice teachers’ thoughts about connecting mathematics and real life situations on their mathematics learning activities.)

[29Uğurel, I. & Boz-Yaman, B. (2017). Semantic structure of classroom discourse concerning proof and proving in high school mathematicsInternational Journal of Research in Education and Science, 3(2), 343- 372. 

[28] Toprak, Ç., Uğurel, I., Tuncer, G. & Yiğit-Koyunkaya, M. (2017). Matematik öğretmen adaylarının matematik öğrenme etkinliğine yönelik algılarının incelenmesi. Kuramsal Eğitim Bilim Dergisi, 10(1), 1-30.  
      (Title: An examination of pre-service mathematics teachers’ perceptions regarding mathematics learning activities.)

[27] Tekin-Aytaş, Ç. & Uğurel, I. (2016). Bir matematik sınıfındaki yazma aktivitelerine dayalı öğretim uygulamasının öğrencilerin öğrenmeleri üzerindeki etkileri. Milli Eğitim Dergisi, 211, 113-146.  
      (Title: The effects of an instruction practice based on the writing activities on students’ learnings in a mathematics class.)

[26] İnam, B. & Uğurel, I. (2016). İspat kavrama testine dayalı bir öğretim uygulamasında karşılaşılan güçlükler ve sürece müdahale yolları, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1), 1-21.
      (Title: The difficulties towards proof comprehension tests in a teaching implication and the ways that interfere the process.)  

[25Uğurel, I., Moralı, H. S., Karahan, Ö. & Boz, B. (2016). Mathematically gifted high school students’ approaches to developing visual proofs (VP) and preliminary ideas about VPInternational Journal of Education in Mathematics, Science and Technology, 4(3), 174-197. (ERIC) 
 
[24Uğurel, I., Moralı, H. S., Yiğit-Koyunkaya, M. & Karahan, Ö. (2016). Pre-sevice secondary mathematics teachers' behaviors in the proving processJournal of Mathematics, Science and Technology Education, 12(2), 203-231. (SSCI) 

[23] Keçeli-Bozdağ, S., Uğurel, I. & Bukova-Güzel, E. (2015). Matematik öğretmen adaylarının ispat ve ispatlamaya yönelik tutumlarının belirlenmesi: Bir ölçek geliştirme çalışması, Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(4), 1581-1596.
      (Title. Development of attitude scale towards proof and proving: The case of mathematics student teachers.)

[22] Toprak, Ç., Uğurel, I. & Tuncer, G. (2014). Öğretmen adaylarının geliştirdikleri matematik öğrenme etkinliklerinin seçilen konu, amaç, uygulama şekli bileşenleri açısından analizi, Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi, 5(1). 39-59.
      (Title: Analysis of mathematics learning activities developed by preservice teachers in terms of the components of content, purpose, application methods.)
     
[21Uğurel, I., Tuncer, G. & Toprak, Ç. (2013). Matematiği sanatla ilişkilendiren bir öğretim uygulaması tasarlamak mümkün müdür? Öğretmen adaylarının çalışma örnekleri, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 6(4), 455-476. 
      (Title: Is it possible to design an instructional practice relating mathematics and art? The samples of prospective teachers.)
 
[20Uğurel, I., Kesgin, Ş. & Karahan, Ö. (2013). Matematik derslerinde yararlanılabilecek alternatif bir öğrenme ve değerlendirme aracı: Kavram karikatürü. DEU Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(2), 313-337.
      (Title: An alternative learning and assessment tool which can be utilized in mathematics classes ‘concept cartoon’.

[19Uğurel, I. (2012). Non-thesis master level pre-service mathematics teachers’ conceptions of proof. BOLEMA: Mathematics Education Bulletin (BOLETIM DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA), vol. 26, no. 42B, pp. 715-742. (SSCI)

[18] Tekin, A., Kula, S., Hıdıroğlu, Ç. N., Bukoa-Güzel, E. & Uğurel, I. (2012). Determining the views of mathematics student teachers related to mathematical modeling. International Journal for Mathematics Teaching and Learning, 243. http://www.cimt.plymouth.ac.uk/journal/default.htm. (ERIC)

[17Uğurel, I., Moralı, H. S. & Kesgin, Ş. (2012). OKS, SBS ve TIMSS Matematik sorularının ‘MATH Taksonomi’ çerçevesinde karşılaştırmalı analizi. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(2), 426-444.
      (Title: A comparative analysis on the mathematics questions in OKS, SBS and TIMSS under the lens of MATH Taxonomy.)

[16Uğurel, I., Bukova-Güzel, E. & Kula, S. (2010). Matematik öğretmenlerinin öğrenme etkinlikleri hakkındaki görüş ve deneyimleri. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, sayı 28, s. 103-123.
      (Title: Mathematics teachers opinions and experiences related to learning activities.)

[15Uğurel, I. & Bukova-Güzel, E. (2010). Matematiksel öğrenme etkinlikleri üzerine bir tartışma ve kavramsal bir çerçeve önerisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, sayı 39, s. 334-347. (SSCI)
      (Title: A discussion on mathematics learning tasks and a conceptual framework proposal.

[14Uğurel, I. & Moralı, H. S. (2010). Bir ortaöğretim matematik dersindeki ispat yapma etkinliğine yönelik sınıfiçi tartışma sürecine öğrenci söylemleri çerçevesinde yakından bakış. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, sayı 28, s. 135-154.
      (Title: A close view on the discussion in relation to a activity about proving a theorem in a high school mathematics lesson via students discourse.)

[13Uğurel, I. & Moralı, H. S. (2010). Ortaöğretim öğrencilerinin kümeler konusundaki öğrenmelerinin değerlendirilmesi-I, Akademik Bakış, Uluslararasi Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, sayı 22, Ekim-Kasim-Aralik Sayisi, Makale No. 4.
     (Title: Determination of secondary school students learnings on the mathematical sets-I.)

[12] Bukova-Güzel, E. & Uğurel, I. (2010). Matematik öğretmen adaylarının analiz dersi akademik başarıları ile matematiksel modelleme yaklaşımları arasındaki ilişki. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(1). 69-90.      
      (Title: The relationship between pre-service mathematics teachers academic achievements in calculus and their mathematical modeling approaches.)       

[11Uğurel, I. & Moralı, S. (2010). A Short view on the relationship of mathematics & game from literature context and concept of the (Educational) mathematics gameWorld Applied Sciences Journal, 9(3). pp. 314-321.

[10] Bukova-Güzel, E., Uğurel, I., Özgür, Z. & Kula, S. (2010). The review of undergraduate courses aimed at developing subject matter knowledge by mathematics student teachers. Procedia Social and Behavioural Sciences, 2(2). pp. 2233-2238.

[9] Bukova-Güzel, E., Kula, S., Uğurel, I. & Özgür, Z. (2010). Sufficiency of undergraduate education in developing mathematical pedagogical content knowledge: Student teachers viewsProcedia Social and Behavioral Sciences, 2(2). pp. 2222-2226.

[8Uğurel, I. & Moralı, S. (2010). Ortaöğretim matematik derslerinde oyunların kullanılabilirliği. Milli Eğitim Dergisi, sayı 185, s. 328-352.            
       (Title: Usability of games in high school mathematics lessons.)

[7Uğurel, I. & Moralı, S. (2010). Matematik eğitimi ve dilbilim etkileşimine dayalı bir araştırma ve metodoloji alanı: Söylem çözümleme. e-Journal of New World Sciences Academy, 5(1). s. 173-184.      
       (Title: Discourse analysis as a field of research and methodology based on the interaction between mathematics education and linguistics.)  

[6] Özgür, Z., Bukova-Güzel, E., Kula, S. & Uğurel, I. (2009). Matematik öğretmen adaylarının gözünden liselerdeki mesleki ön-uygulama deneyimlerine yönelik süreçlerin resmi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (Özel Say) cilt, 10, sayı 3, s. 227-252. 
      (Title: The picture of practicum experiences through the lens of high school mathematics student teachers.)

[5Uğurel, I., Tekin, Ç. & Moralı, S. (2009). Matematik eğitimi literatüründen yazma aktiviteleri üzerine genel bir bakış. e-Journal of New World Sciences Academy, cilt. 4, sayı 2, s. 494-507. 
      (Title: A general view on writing activities in mathematics education.)

[4Uğurel, I., Tekin, Ç., Yavuz, S. & Keçeli, S. (2009). Matematiğe yönelik tutumun belirlenmesinde alternatif bir araç: Teşvik edici yazma aktivitesi (TEYA). Üniversite ve Toplum: Bilim, Eğitim ve Düşünce Dergisi, 9(1).      
       (Title: An alternative tool to determine attitude towards mathematics: Writing prompts.)

[3Uğurel, I. & Moralı, S. (2008). Matematik ve oyun etkileşimi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt. 28, sayı 3, 75-98.
      (Title: Interaction of mathematics and game.)

[2Uğurel, I. & Moralı, S. (2006). Karikatürler ve matematik öğretiminde kullanımı. Milli Eğitim Dergisi, sayı 170, 32-46.
      (Title: Cartoons and their using in mathematics education.)

[1] Moralı, S., Uğurel, I., Türnüklü, E. & Yeşildere, S. (2006). Matematik öğretmen adaylarının ispat yapmaya yönelik görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 14(1), 147-160.
      (Title: Mathematics student teachers' views on proving.)

White Structure
bottom of page